• Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
  • Vltava s lodí - pronájem lodí
Neuheiten
13.2.2018
300 km für Hausbooturlaub

Wissen Sie, dass in Tschechien ist mehr 300 km für Hausbooturlaub zur Vefügung ist?

>>
30.1.2018
Nová novinka
16.1.2018
Saison 2017 auf Moldau/Elbe

Ab sofort ist ganze Saison 2017 auf Moldau/Elbe buchbar, jeder Kunde - besonders mit die Erfahrungen - schön wilkommen.

>>
Schnellanfrage
SP Praha s.r.o, komplexní lodní služby
Komunardů 43
Praha, 170 00


+420 281932666, +420 281930708
Reservierung

Všeobecné smluvní podmínky

Smluvní podmínky SP Praha platné pro pronájem motorových lodí na Vltavě a Labi

I. Úvodní ustanovení

    Smluvní podmínky společnosti SP Praha s.r.o., se sídlem Dědinova 2010/17, 148 00 Praha 11, IČ: 26714591 (dále jen SP Praha) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi společností SP Praha a zákazníkem, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba (dále jen zákazník), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky.

II. Průběh pronájmu rekreačního plavidla

    Doba pronájmu je vždy přesně vymezena v příslušné smlouvě o pronájmu rekreačního plavidla. Základním výchozím a cílovým přístavem je přístav Praha Holešovice. V tomto přístavu je možné realizovat i krátkodobé jednodenní pronájmy. Doplňkovými vratnými přístavy bez možnosti krátkodobých pronájmů jsou Poděbrady / Oseček, Litoměřice, Týnec nad Labem a Týn nad Vltavou. V případě mimořádností mohou být jako výchozí a cílové využity přístavy Mělník, Horní Počáply, Roudnice nad Labem, Praha Rašínovo nábřeží, Brandýs nad Labem, případně i jiné. Týdenní pronájem (tj. 7 nocí) začíná první den pronájmu v 16-19 hodin a končí poslední den pronájmu v 9 hodin. Víkendové pronájmy (tj. 3 noci) začínají zpravidla v pátek v 16-19 hodin a končí v pondělí v 9 hodin. Pobyty mini-týden (tj. 4 noci) začínají zpravidla v pondělí v 16-19 hodin a končí následující pátek v 9 hodin. Lodě je možné pronajmout na libovolný počet nocí. Pokud je loď pronajata pouze na jednu noc, jedná se o nocleh bez možnosti vyplutí (začátek pronájmu je mezi 16-19 hodinou, konec je následující den v 9h).

   Předávka plavidla v domovském přístavu začíná nejdříve v hodinu stanovenou Smlouvou o pronájmu plavidla, tzn. pokud je ve smlouvě uvedeno "pronájem od 10 hodin" znamená to, že předávka začíná v 10 hodin. Přijíždět do přístavu dříve je bezpředmětné. Délku předávky nelze paušálně určit. Odplutí z domovského přístavu je možné až v okamžiku, kdy plavidlo nájemce bezpečně ovládá, zná potřebná ustanovení vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu a je detailně obeznámen s plánovanou trasu a bezpečnostním zajištěním. Pokud není nájemce schopen bezpečného vedení plavidla, nebude mu umožněno vyplutí z přístavu.

   Vratná kauce je splatná v hotovosti nebo blokací částky na účtě přes platební karty (EC/MC, VISA, JCB, DINERS) při převzetí plavidla, její výše je vždy vztažena ke konkrétnímu plavidlu (12 000 / 14 000 / 20 000 Kč). Navrácení kauce je podmíněno včasným vrácením lodě na dohodnutém místě ve stejném stavu, v jakém byla na začátku pronájmu - včetně kompletního vybavení a vystrojení. Navrácení kauce v případě bezeškodní plavby proběhne při odevzdání plavidla.
    Závěrečný úklid provede zákazník (nájemce) a to tak včas a řádně, aby loď mohla být předaná zpět pronajímateli v předávací hodinu uvedenou v příslušné smlouvě o pronájmu rekreačního plavidla čistá a uklizená. Pokud zákazník (nájemce) uhradil závěrečný úklid, provádí ho pracovníci přístavu.
    Jednosměrná plavba: při objednávce některých lodí je možné ve výjimečných případech objednat loď pro jednosměrnou plavbu, tzn. vrácení lodě v jiném než výchozím přístavu. Příplatek za jednosměrnou plavbu je uveden v ceníku. Změna režimu (otočení) či úplné zrušení jednosměrné plavby může být provedeno pronajímatelem do 2 dnů před začátkem pronájmu, přičemž tato změna nemůže být důvodem k reklamaci ze strany zákazníka (nájemce) a rovněž tak nemůže být považována za důvod vedoucí k odstoupení od smlouvy. Okamžikem zrušení jednosměrné plavby se  příplatek za jednosměrnou plavbu vrací nájemci. 
    Domácí zvířata: pobyt domácích zvířat na plavidlech je možný pouze na základě odsouhlasení pronajímatelem a po uhrazení poplatku 400,- Kč.

III. Cenové a platební podmínky

   Společnost SP Praha má právo na zaplacení služby před jejím poskytnutím a zákazník je povinen uhradit cenu služby před jejím čerpáním. Cena za dohodnuté služby je vždy uvedena v nájemní smlouvě. Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ceny uváděny včetně DPH

    Výše záloh a časový rozvrh plateb je obvykle sjednán takto:

    Závdavek (záloha) ve výši 50% je při hotovostní platbě splatná ihned okamžikem vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky rekreačního plavidla, resp. nájemní smlouvy). Při bezhotovostní platbě je závdavek (záloha) ve výši 50% splatná do 3 pracovních dnů od vzniku smluvního vztahu (podpis závazné objednávky plavidla, resp. nájemní smlouvy). Další možností je bezhotovostní platba na základě závdavkového (zálohového) listu automaticky generovaného při on-line objednávce na webových stránkách www.vltavaslodi.cz.  Doplatek je nutno uhradit na základě faktury nejpozději 14 dnů před prvním dnem pronájmu.

    Náklady přímo související s plavbou (např. přístavní poplatky jakož i úhrada pohonných hmot) nejsou zahrnuty v ceně pronájmu a jsou hrazeny v hotovosti nebo platební kartou zákazníkem v místě plnění služby. Úhrada pohonných hmot u lodí s výtlačnou plavbou je prováděna prostřednictvím tzv. motohodin. Motohodina je fixní sazba zahrnující náklady na chod celé pohonné jednotky vztažená na hodinu chodu lodního motoru. Zahrnuje náklady na pohonné hmoty, provozní kapaliny, náplně motoru a podílí se na údržbě celé pohonné soustavy plavidla. Výše jedné motohodiny je uvedena nejenom ve vlastní smlouvě o pronájmu plavidla, ale i v detailu daného plavidla na http://www.vltavaslodi.cz/cs/katalog-lodi

    Nedojde-li ve stanovené lhůtě k úhradě závdavku (zálohy), stává se objednávka nebo smlouva neplatnou a objednaná služba je bez upozornění zákazníka stornována.

    Vznikne-li smluvní vztah mezi SP Praha a zákazníkem ve lhůtě kratší než 14 dnů před prvním dnem začátku plnění objednané služby, je zákazník povinen uhradit 100% stanovené ceny služby ihned při vzniku smluvního vztahu, nebo do doby splatnosti vystaveného dokladu. Neučiní-li tak, stává se smlouva (objednávka) neplatnou a objednaná služba je stornována.

Způsob úhrady:
- hotově nebo platební kartou v síti provozoven společnosti SP Praha s.r.o. nebo u autorizovaných prodejců
- složenkou SP Praha nebo složenkou autorizovaných prodejců
- bankovním převodem nebo vkladem, ale pouze na základě vystavené faktury SP Praha nebo faktury vystavené autorizovaným prodejcem, příp. na základě vygenerovaného zálohového listu. Jako variabilní symbol je vždy nutné uvádět číslo vystaveného dokladu
- platební kartou přes partnerské weby (yachtbooker.com, booking.com apod.)

IV. Práva a povinnosti

    Zákazník má právo zejména na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb včetně veškerých informací těchto služeb se týkajících.
    Řídit plavidlo může pouze osoba starší 18 let. Během pronájmu je nutné dodržovat veškerá platná ustanovení předpisů týkajících se lodního provozu, zejména zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, vyhlášky č.  67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu a další navazující legislativy. Dovolené plavební úseky a oblasti pro jednotlivá plavidla jsou specifikovány ve smlouvě o pronájmu. K řízení vybraných nabízených lodí není nutné vlastnit žádný průkaz, nicméně alespoň jeden člen posádky musí znát obecné zásady ovládání rekreačních plavidel, musí mít povědomí o pravidlech plavebního provozu a musí ovládat zásady proplavování plavebními komorami. Nezbytné je, aby tato odpovědná osoba měla předchozí praxi minimálně jeden týden bezproblémové plavby na lodi s podobnými parametry.
    Zákazník (nájemce) je povinen používat plavidlo řádným způsobem, podle svých možností je povinen zabránit jakékoliv škodě na plavidle (plavidlech), jakož i na ostatních zařízeních vodní cesty apod. Nájemce je rovněž povinen dbát o svoji bezpečnost a o ochranu majetku na plavidle. Nájemce po dobu trvání pronájmu přebírá přiměřeným způsobem povinnosti provozovatele plavidla (zejména povinnosti ve vztahu k ukládání odpadu vznikajícího během provozu na plavidle, ve vztahu k povinnosti dohledu nad stojícím plavidlem tam, kde je to nezbytné; dále ve vztahu k povinnostem vztahujícím se k činnostem před dosažením limitního vodního stavu, při kterém je zakázána plavba apod).  

     Nájemce se zavazuje dodržovat následující omezení plavby: přísně zakázána je plavba po Labi v úseku PK Ústí nad Labem Střekov – Hřensko, státní hranice. Dále platí přísný zákaz proplavení PK Praha Mánes na vodní cestě Vltava do slepého prostoru kolem Střeleckého ostrova ve vzdutí Staroměstského jezu. Vyjma případů nouze platí absolutní zákaz přistávání všech lodí společnosti SP Praha na vodní cestě Vltava, pravý břeh, ř.km 55,6 (Vyšehradská skála) – ř.km 53,8 (slepé rameno Mánes), tzn. v prostorách s vysokou koncentrací osob obecně označovaných jako Náplavka Rašínova nábřeží. V plavebním úseku PK Praha Štvanice - PK Praha Smíchov je plavba bez průkazu Vůdce malého plavidla povolena pouze v ranní a dopolední době od 7 do 11 hodin. Nájemce bere na vědomí, že případné porušení výše uvedeného omezení plavby má za následek propadnutí kauce v plné výši a může mít za následek další sankce ze strany orgánů plavebního dozoru, tzn. Policie ČR a Státní plavební správy a že může vést k okamžitému ukončení pronájmu na cestě.
    Nájemce nesmí přenechat plavidlo třetí osobě. Nájemce nesmí bez výslovného souhlasu SP Praha používat plavidlo ke komerčním účelům. Nájemce rovněž nesmí provádět jakékoliv úpravy plavidla, nebo bez souhlasu pronajímatele realizovat opravy plavidla. Veškeré závady a škody na plavidle vzniklé je nájemce povinen bezodkladně ohlásit pronajímateli.
    Nájemce (resp. vůdce plavidla, tj. ten, kdo v době vzniku případné události plavidlo řídil) nese trestně-právní odpovědnost za jím způsobené nehody z titulu porušení platných plavebních předpisů. Nájemce se zavazuje respektovat, že při řízení plavidla platí z hlediska požití alkoholu stejná pravidla jako při řízení automobilu, tzn. nulová tolerance. Namátkové kontroly jsou poměrně časté, provádí je nejenom Policie ČR, ale též hlídková plavidla Státní plavební správy. Vedení rekreačního plavidla pod vlivem alkoholu do 1 promile se považuje za přestupek, od 1 promile zjištěné hodnoty obsahu alkoholu v krvi hrozí vůdci plavidla zahájení trestního stíhání pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky. Při zjištění vedení plavidla pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek bude nájemci pronájem ukončen kdekoliv na cestě a budou mu naúčtovány náklady související s přepravou plavidel zpět do domovského přístavu.
    Nájemce je povinen vrátit plavidlo včas, na stanoveném místě a v řádném stavu. Pronajímatel je oprávněn při zjištění závad požadovat od nájemce finanční náhradu za škody vzniklé poškozením nebo pozdním odevzdáním.
Konkrétní nájemní smlouva může některé body Podmínek doplňovat nebo i pozměňovat.
   Pokud zákazník (nájemce) závažným způsobem porušuje doplňkové ustanovení smlouvy o pronájmu nebo tyto „Smluvní podmínky“, je pronajímatel oprávněn zadržet složenou kauci v plné či částečné výši, nájemní smlouvu vypovědět a okamžitě odebrat plavidlo.     

   V ceně pronájmu je zahrnuta asistence v případě závady, kterou se pronajímatel zavazuje odstranit s nejmenším prodlením, postupovat nezaujatě a využít k odstranění závady všech svých znalostí a dovedností. Asistenční služba je v provozu denně v době od 9 do 19 hodin, s aktuálním telefonním číslem této služby je nájemce seznámen před vyplutím. V případě hlasové schránky je odezva technika do 60 minut. Vlastní doba příjezdu servisního technika závisí na vzdálenosti od domovského přístavu, aktuálním provozu apod. V případě nepříznivých okolností může trvat i několik hodin. Pokud znemožnění plavby z důvodu závady na hlavní pohonné jednotce není způsobeno ze strany nájemce a není jeho vinou, že k závadě došlo a daný stav neschopnosti plavby překročí lhůtu dvaceti čtyř hodin, má pronajímatel povinnost uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo plavby schopné v čase, kdy plavební podmínky dovolovaly plavbu (tzn. nebyla tma, nebyla zastavena plavba apod.). Období neschopnosti se počítá od okamžiku, kdy nájemce vyrozumí pronajímatele o existenci závady. Pronajímatel nebude zdržovat řešení závady nad dobu nezbytnou k odstranění závady a vyvolanou stavem nouze. V případě povodní, nedostatku vody, omezení vybraného úseku (z důvodu záplav či sucha), poškození vodního toku či jiných událostí, díky kterým je plavba po vodním toku nemožná či obtížná, může pronajímatel, s ohledem na striktní omezení vztahující se k části trasy, rozhodnout o změně místa nalodění /vylodění pro danou plavbu. Tato možnost se vztahuje k případu, kdy se událost komplikující provoz vyskytuje na trase plavby a omezení překročí období delší než dvacet čtyři hodin, přičemž tato změna nemůže být důvodem k reklamaci ze strany zákazníka (nájemce) a rovněž tak nemůže být považována za důvod vedoucí k odstoupení od smlouvy. Případná závada na bočním šroubu plavidla není považována za závadu omezující plavbu a nemá vliv na vlastní použitelnost lodě. Pronajímatel je v odůvodněných případech (porucha, nehoda, živelné pohromy) oprávněn poskytnout náhradní plavidlo stejné nebo vyšší kategorie (parametrů), aniž by toto zakládalo právo na reklamaci.

V. Stornovací podmínky:

    Na objednaný pronájem lodě má klient právo uzavřít pojištění stornovacích poplatků; toto pojištění je nutné uzavřít v okamžiku sjednání služby. Pozdější uzavření pojištění stornovacích poplatků není možné.

Výše stornovacích poplatků:

- do 180 dní před začátkem pronájmu 10% z celkové ceny pronájmu
- do 7 dnů před začátkem pronájmu 50% z celkové ceny pronájmu
- 6 a méně dnů před začátkem pronájmu 100% z celkové ceny pronájmu

    Tyto podmínky neplatí, navrhne-li jedna strana alternativu akceptovatelnou pro strany obě. Vrátí-li nájemce plavidlo pozdě nebo na jiném místě, má pronajímatel právo na náhradu škody a úhradu prokazatelných vícenákladů.

Storno pronájmu pronajímatelem:

V případě zastavení plavby na vodní cestě (limitní průtoky, povodňové stavy, havárie, živelná neštěstí, teroristické útoky apod.) nebo v případě závažné poruchy lodě má pronajímatel právo zrušit objednaný pronájem plavidla. Učiní tak bez zbytečného odkladu ihned po vzniku důvodu zrušení pronájmu. Klient má v těchto případech nárok na vrácení 100% uhrazeného nájemného, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od oznámení storna pronajímatelem. Storno pronájmu dopravního prostředku - lodě - ze strany pronajímatele však nezakládá nárok na další kompenzace nad rámec uhrazeného nájemného, tzn. nelze uplatňovat náhradu škod za dopravu do přístavu, psychické újmy za nerealizovaný pronájem, náklady na ubytování apod., a to ani v případě, kdy ke zrušení pronájmu došlo v den, kdy měl pronájem započít.    

VI. Reklamace:

    Zákazník je povinen své případné požadavky neprodleně oznámit. V případě reklamace je zákazník povinen uplatnit své požadavky na závady bez zbytečného odkladu přímo u SP Praha tak, aby mohly být případné nedostatky odstraněny ihned na místě. Pokud nebude reklamace podána okamžitě, zmenšuje se nebo zaniká nárok zákazníka na náhradu později vzniklých škod, kterým by mohl včasným podáním zabránit.

    Předmětem reklamací nemohou být následující skutečnosti: změna režimu (otočení) či úplné zrušení jednosměrné plavby, změna výchozího (cílového) přístavu, škody na majetku nájemce, změny provozních dob plavebních komor, omezení plavby vzniklé nepřízní počasí či operativními vyhláškami Státní plavební správy apod. Předmětem reklamace rovněž nemůže být délka trvání předávky plavidla. Předmětem reklamací nemohou býti případné drobné odchylky lodě od katalogového vyobrazení či závady na eventuální nadstandardní výbavě plavidla, která je umístěna na lodi navíc, není uvedená v popisech lodě ani není jiným způsobem předem inzerovaná.

    Pokud případná závada na lodním motoru plavidla není způsobena nájemcem a daný stav neschopnosti plavby plavidla překročí lhůtu 24 hodin, má pronajímatel povinnost uhradit nájemci zpětně částku odpovídající době, kdy plavidlo nebylo schopné plavby v čase, kdy plavební podmínky plavbu dovolovaly (tzn. nebyla tma, nebyla zastavena plavba apod.).

VII. Závěrečná ustanovení

    Nájemce bere na vědomí, že z důvodu potřeby rychlého detekování polohy plavidla v případě mimořádných událostí mohou být plavidla vybavena technickými prostředky k automatickému zjišťování aktuální polohy plavidla. Předáním podepsané nájemní smlouvy nebo předávacího protokolu zákazník vyslovuje souhlas s tím, aby SP Praha v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. zpracovávala chráněná osobní data zákazníka včetně rodných čísel. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je SP Praha oprávněna zpracovávat za účelem nabízení svých služeb a akviziční činnost. Zákazník má právo souhlas se zpracováním jeho osobních dat kdykoliv písemně odvolat. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 10.11.2016. Zákazník svým podpisem na cestovní, resp. nájemní smlouvě nebo na předávacím protokolu stvrzuje, že těmto Podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje

    V Praze dne 10. listopadu 2016

Fotogalerie